نرم افزار آموزش جامع INDESIGN CC .نشر نوین پندار

نرم افزار آموزش جامع INDESIGN CC .نشر نوین پندار

فصل یکم : آشنایی با محیط کار مقدمه  آشنایی با محیط کار (دانلود – 9.31 مگابایت) – معرفی بخشهای محیط کاری  -ایجاد کردن سند جدید  -معرفی بخشهای یک سند  مدیریت پنلها (دانلود – 16.8 مگابایت) -آشنایی با پنلها  -شناور کردن و جابجایی پنلها  -دسته بندی پنلها  -دسترسی به همه پنلها  محیط کاری دلخواه (دانلود – 14.5 مگابایت) -آشنایی با Work Space -بررسی Work Space ها  -چیدن پنلها بصورت دلخواه  -ایجاد محیط کاری جدید  -برگرداندن محیط کاری پیش فرض  -حذف کردن یک Work Space تنظیمات منوها (دانلود – 10.61 مگابایت) -کار با Menu Customization -تعیین Set -معرفی Application Menu -معرفی Panel Menu -مخفی کردن دستورات منو  -تعیین رنگ برای دستورات خاص  کلید های میانبر -اشاره ای به کلیدهای میانبر-پنجره Keyboard Shortcut -تعیین Set -دسترسی به دستورات  -تعیین کلید میانبر جدید  فصل دوم : کنترل نمای دید  بزرگ نمایی و کوجک نمایی -کار با ابزار Zoom -کار با ابزار Hand -کلیدهای میانبر Zoom -آشنایی با درصد زوم -تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد  -کنترل زوم با کمک ماوس  -جابجایی در صحفات  -تغییر نمای دید با کمک پنل Page -بررسی دستورات منوی View تنظیم نحوه نمایش  -آشنایی با Display Performance -بررسی Fast Display -بررسی High quality -تغییر نحوه نمایش  -Normal Mode -Preview Mode -Presentation -آشنایی با Preferences -کنترل Past board -کنترل ظاهر محیط کاری  کنترل و چیدمان پنجره ها  -نحوه قرار گیری سندها  -جابجایی بین سندها  -نحوه چیدمان پنجره ها  -ایجاد پنجره جدید از یک سند  آشنایی با خط کش و خطوط راهنما  -آشنایی با Frame Edge -آشنایی با Guide -آشنایی با خط کش  -تعیین واحد اندازه  -تنظیم خط کش در Preferences -آشنایی با Smart Guide  فصل سوم : کنترل سندها  ایجاد کردن سند  -آشنایی با New Document -آشنایی با دسته بندی صفحات  -مفهوم Facing Page  -آشنایی با Binding -کنترل مارجین  -ذخیره سازی تنظیمات صفحه  -آشنایی با document Setup ذخیره کردن سند  -نحوه ذخیره کردن سند  -آشنایی با Save as -آشنایی با Save Copy -تغییر فرمت فایل  -آشنایی با Revert تنظیم حاشیه ها  -کار با پنجره Margin And Columns -آشنایی با Enable layout adjustment  آشنایی با Slug و Bleed -تعریف Slug -تعریف Bleed  -بررسی Bleed  و Slug در Print preview فصل چهارم : کنترل و مدیریت صفحات  کار با صفحه  -توضیحات کلی در مورد صفحه  -آشنایی با پنل Page  -اضافه کردن صفحه  -حذف کردن صفحه  -تنظیمات پنل Page  -جابجایی صفحات  -کپی گرفتن از صفحه  کنترل ابعاد صفحه  -آشنایی با Document Page Shuffle  -آشنایی با ابزار Page  -آشنایی با Reference Point آشنایی با مستر پیج -آشنایی با Mater Page  -آشنایی با None Master  -تغییر مستر پیج صفحات  کار با مستر پیج  -وارد کردن متن در مستر پیج  -جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات -آشنایی با دستور Remove Local  Overwrite -جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج  شماره صفحه  -وارد کردن شماره صفحه  -وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج  کاربا Section -آشنایی با پنجره Section -ایجاد Section -کنترل خصوصیات Section فصل پنجم : شروع کار با متن  آشنایی با کادر متنی  -آشنایی با ابزارهای متنی  -ایجاد کردن کادر متنی  -وارد کردن فایل متی  -ارتباط بین کادرهای متنی  -استفاده از Text Threads کار با متن  -وارد کردن متن  -آشنایی با اجزاء متن  -جابجایی بین متن  -انتخاب متن  -حذف کردن بخشی از متن  -حذف کادر متنی  وارد کردن کاراکترهای خاص  -آشنایی با Special Character -آشنایی با Special Me Character -آشنایی با White Space  -آشنایی با Glyphs وارد کردن فایل متنی  -وارد کردن فایل متنی  -بررسی نشانه گر ماوس  -تنظیمات وارد کردن متن  کار با Frame Option -آشنایی با پنجره Text Frame Option -تعیین مارجین برای کادر متنی  -تعیین فاصله خطوط  -کنترل محل قرار گیری متن-آشنایی با Auto Size-آشنایی با Base Line  -آشنایی با Base Line Grid -تنظیمات Base Line Grid  ستون بندی کردن متن  -ستون بندی متن  -کنترل تعداد ستون  -تغییر خصوصیات ستون  نوشتن متن بر روی مسیر  -کار با ابزار Type On Path Tool  -کنترل محل قرار گیری متن  -نحوه قرار گیری متن روی مسیر  آشنایی با Story Editor -تعریف Story Editor -کنترل متن در Story Editor -تنظیمات ظاهری Story Editor -آشنایی با پنل Info  غلط یابی و اصلاح -تعیین نوع متن  -کار با پنجره Check Spell  -اضافه کردن لغت جدید  -آشنایی با دستور Dynamic Spelling -تنظیمات Spelling جستجو و جاجایی  -آشنایی با پنجره Fined Cheng -جستجوی کلمه در متن -تغییر یک متن  -تعیین محدوده عملکرد  -آشنایی با Query فصل ششم : کار با اشکال  اشکال پایه  -شروع به رسم شکل  -ترسیم چهارگوش  -ترسیم دایره  -ترسیم چند ضلعی و ستاره  -تکثیر شکل در زمان ترسیم  کار با Frame  و Path -آشنایی با فرم  -مفهوم Path -آشنایی با Direct Selection -آشنایی با ابار Convert Point -کار با ابار Pen  -کار با ابزار Pencil -کار با ابزار Smooth کار با Corner Option -آشنایی با Edit Corner  -کنترل گوشه های یک چهارگوش  -کار با Corner Option کاربا Pathphinder -آشنایی با پنل Pathphinder -کار با دستور Add -کار با دستور Sub tract -کار با دستور Intersect -کار با دستور Minus -تغییر فرم اشکال  -کنترل اهرمها  -آشنایی با ابزار Scissor – کنترل Path آشنایی با Fill و Stroke -آشنایی با مفهوم Fill و Stroke -کنترل ضخامت خط  -کنترل خصوصیات خط  -کار با Gap Color  -کنترل ابتدا و انتهای خط  -تغییر جهت ترسیم  کار با Outline Path -تبدیل متن به مسیر  -تبدیل یک کادر متنی به مسیر فصل هفتم : رنگ در In Design آشنایی با Swatches -آشنایی با پنل Swatches  -آشنایی با مفهوم Process Color  -آشنایی با مفهوم Spot Color  -بررسی مدهای رنگی  -ساخت رنگ جدید در Swatches  -کار با کاتلوگهای رنگی Spot -وارد کردن Swatches  از سندهای دیگر  رنگهای خارج از Swatches -اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches -ویرایش و تغییر رنگ  -آشنایی با مفهوم Tint  ساخت Gradient  -ساخت یک طیف رنگی  -کار با Gradient Option -کار با انواع طیف رنگی  کار با ابزار Gradient  -آشنایی با Panel Gradient -کار با ابزار Gradient -کنترل طیف رنگ با کمک ابزار  -اعمال طیف رنگی به متن فصل هشتم : کار با عکس و گرافیک  وارد کردن عکس و گرافیک  -آشنایی با دستور Place  -وارد کردن عکس  -کنترل ابعاد عکس  -وارد کردن چند عکس  -وارد کردن عکس در یک فرم مشخص  -آشنایی با Import Option کار با پنل لینک  -آشنایی با پنل لینک  -مفهوم Missing Link  -مفهوم Update Link -بررسی عکسها در پنل لینک  -مرتب سازی عکسها در پنل لینک  -دسترسی به محل قرار گیری عکس  ویرایش تصاویر  -آشنایی با دستور Edit Original  -آشنایی با گزینه Edit With  کار با Fitting -کار با Fit Frame Proportionally -کار با Fit Content Proportionally -کار با Fit Frame to Content F -کار با Fir Content to Frame -آشنایی با Auto Size  -کار با Center Content کار با Clipping Path  -آشنایی با دستور Clipping Path   Qr Codeوارد کردن   -ساخت QR Code  -کنترل رنگ QR Code  فصل نهم : مدیریت اشکال  چیدمان و ترتیب اولویت نمایش  -آشنایی با دستورات Arrange -آشنایی با پنل Align -کار با دستورات Align -کار با دستورات Distribute -کنترل فاصله اشکال  -آشنایی با Align to Selection -آشنایی با Align key Object -آشنایی با Align to page  کار با لایه ها  -آشنایی با پنل لایه ها  -ایجاد کردن لایه جدید  -انتقال اشکال به لایه جدید  -استفاده از Layer Option گروه بندی و قفل کردن اشکال -انتخاب شکل از پنل لایه ها  -کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها  -مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر  -دسته بندی و گروه کردن آبجکتها -قفل کردن آبجکت  -قفل کردن لایه  نسخه برداری و جابجایی  -تکثیل آبجکت  -آشنایی با دستور Duplicate -آشنایی با Step And Repeat -کار با Pate in to   تغییر اندازه و چرخش -کوچک و بزرگ کردن آبجکت  -آشنایی با Reference Point -بررسی مختصات آبجکت  -آشنایی با پنل Transform -چرخش و چرخش آینه ای آبجکت  -آشنایی با دستور Transform Again-کار با دستور Shear Text wrap -آشنایی با پنل text Warp -کنترل متن و عکس  -استفاده از Path کار با Anchor  -قرار دادن آبجکت در متن  -آشنایی با Anchor فصل دهم : کار با پانل Effect تغییر رنگ تصویر  -تغییر رنگ عکسهای خاکستری کار با Transparency -آشنایی با مفهوم transparency -آشنایی با پنل Effect -تغییر پوشش دهی تصویر  -آشنایی با دستور Hide Content Graberکار با سایه  -استفاده از افکت Drop Shadow -آشنایی با پنجره افکت  -کنترل خصوصیات سایه  -اعمال سایه به دیگر آبجکتها  -استفاده از افکت Inner Shadow کار با Feather -کار با Basic Feather -کار با Directional Feather -کار با Gradient Feather -کار با ابزار Gradient Feather کار با Emboss Bevel and  -کار با افکت Other Glow -کار با افکت Inner Glow  -کار با افکت Bevel And Emboss -بررسی حالتهای مختلف Emboss  -آشنایی با Global light  کار با قطره چکان  -کار با ابزار Eyedropper -انتقال خصوصیات متن  -آشنایی با Eyedropper Option -انتقال خصوصیات عکس  جستجو و تغییر آبجکتها  -جستجو بر اساس خصوصیات عکس  -کار با Find Object format Option -تغییر خصوصیات آبجکت  -جستجو کادر متنی  -تغییر خصوصیات کادر متنی  فصل یازدهم : Character Formatting کنترل خصوصیات کاراکتر  -آشنایی با پنل Character -کنترل خصوصیات Character در Property bar -تغییر فونت  -تغییر سایز فونت  -فاصله خطوط  -کنترل خصوصیات تایپ در Preferences -کنترل فاصله بین حروف  تنظیمات ظاهری کاراکتر -کار با دستور Scale -Baseline Shift -بزرگ و کوچک بودن حروف  -آشنایی با Underline Option جستجو و جابجایی  -تغییر خصوصیات ظاهری متن  کار با Find Font -آشنایی با پنجره Find Font -بررسی یک فونت در صفحه  -تغییر فونت     فصل دوازدهم:  Paragraph Formatting خصوصیات پاراگراف  -آشنایی با پنل پاراگراف -تغییر خصوصیات پاراگراف  -چیدمان متن  -کار با Drop Caps کار با Span و Split -آشنایی با دستور Span -آشنایی با دستور Split -ستون بندی بخشی از متن  آشنایی با Tab -آشنایی با Tab -آشنایی با پنجره تب  -اتصال tab به کادر متنی  -تعریف tab دلخواه  -آشنایی با Leader  -کار با Right indent tab کار با Paragraph Rule -آشنایی با Paragraph rule -کار با پنجره Paragraph rule کار با Keep Option -آشنایی با Keep Option -کار با پنجره Keep Option کار با Justification -آشنایی با Justification -کنترل فاصله حروف  -کنترل فاصله کلمات  -آشنایی با Kashida لیستهای بالت دار  -ایجاد لیست  -کار با پنجره Bullet and numbering -تعیین کاراکتر دلخواه لیستهای شماره دار  -ساخت لیست شماره دار  -تعیین فرمت لیست -ساخت لیست زیر مجموعه  -استفاده از Spatial Character -استفاده از Level-استفاده از Reset Numbering -استفاده از Start Mode -تبدیل لیست به متن  فصل سیزدهم : کار با Style  کار با پاراگراف استایل  -تعریف استایل  -ضرورت استفاده از استایل  -آشنایی با پنل پاراگراف استایل  -روشهای ساخت پاراگراف استایل  -تعیین کلید میانبر  -کار با Paragraph Style option -مفهوم Based On کار با کاراکتر استایل  -آشنایی با کارایی کاراکتر استایل  -آشنایی با پنل کاراکتر استایل  -ساخت کاراکتر استایل -کار با Character Style Option کار با Object استایل -کارایی آبجکت استایل  -استفاده از پنل آبجکت استایل  -ساخت آبجت استایل -کار با Object Style Option تغییر و ویرایش استایل  -آشنایی با دستور Redefine Style -آشنایی با دستور Break Link to Style   فصل چهاردهم : کار با جدول  ساخت جدول  -کار با insert Table -معرفی استایلهای مربوط به جدول  -وارد کردن اطلاعات درون جدول  -تبدیل متن به جدول  ویرایش و کنترل جدول  -کنترل ابعاد سطر و ستون  -انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول  -بررسی جدول در Story Editor کار با سطرها و ستونها -وارد کردن سطر و ستون  -یکی کردن چند سلول -خرد کردن سلول به چند سلول  -حذف کردن سطر و ستون  آشنایی با Table Option -استفاده از Table Option -محل قرار گیری جدول نسبت به متن  -رنگ آمیزی جدول  -کنتر بردر جدول  -استفاده Header Row  تنظیم خصوصیات سلول  -محل قرار گیری متن در سلول -کنترل خصوصیات بردر سلول  -استفاده از Keep With Next Row کار با Table Style  -ساخت Cell Style  -ساخت Table Style -کنترل استایل جدولفصل پانزدهم : کار با سندهای متنی بزرگ  کار با Book -Book  چیست ؟-ساخت Book -کار با پنل Book -تعیین شماره صفحه  -کنترل یکپارچه استایلها  پرش بین مطالب -کار با دستور Next Page Number -کار با دستور Previous Page number فهرست بندی  -ساخت فهرست  -کنترل ظاهر فهرست  -ترتیب اولیت فهرست  -آپدیت کردن فهرستفصل شانزدهم : خروجی و پرینت  کار با preflight -آشنایی با Preflight -استفاده از Info -ساخت Preflight Profile -بررسی عکسهای پروژه  -کنترل رنگ پروژه  کار با Package -کارایی و اهمیت استفاده از Package -ساخت یک Package پرینت  -صدور دستور پرینت  -تنظیمات مربوط به پرینت  -استفاده از Print Preview -کار با Mark and bleed  کار با Book let -آشنایی با Booklet -تعیین ابعاد صفحه  -آشنایی با Booklet Type خروجی PDF -کار با Export Adobe PDF -کنترل کیفیت  -رمز گذاری فایل PDF خروجی متن  -خروجی متن از ایندیزاین  -آشنایی با پنجره Script   

 دانلود نرم افزار آموزش جامع INDESIGN CC .نشر نوین پندار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *